ورق های گالوانیزه رنگی فرم دار

تولید و اجرای انواع ورق های پوششی با فرم های طرح سفال ، ذوزنقه ، شادولاین ، سینوسی ، زیر پانلی و تیزه

تولید و اجرای انواع ورق های پوششی با فرم های طرح سفال

ورق های گالوانیزه رنگی فرم دار

تولید و اجرای انواع ورق های پوششی با فرم های طرح سفال ، ذوزنقه ، شادولاین ، سینوسی ، زیر پانلی و تیزه

ورق پوششی طرح سفال (جنوا)

مشخصات فنی:

- طول ورق :به سفارش مشتری (بدون محدودیت در تولید)

- عرض ورق :

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 1000 میلیمتر

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 800 میلیمتر

- تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر

ورق های گالوانیزه رنگی فرم دار

مشخصات فنی:

- طول ورق :به سفارش مشتری (بدون محدودیت در تولید)

- عرض ورق :

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 1100 میلیمتر

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 850 میلیمتر

- تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر

ورق پوششی طرح سفال (پالرمو)

مشخصات فنی:

- طول ورق :به سفارش مشتری (بدون محدودیت در تولید)

- عرض ورق :

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 930 میلیمتر (دوموج اورلب)

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 830 میلیمتر (یک موج اورلب)

- تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر

ورق پوششی طرح شادولاین

مشخصات فنی:

- طول ورق :به سفارش مشتری (بدون محدودیت در تولید)

- عرض ورق :

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 880 میلیمتر

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 720 میلیمتر

- تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر

ورق پوششی طرح ذوزنقه ( تیپ2)

مشخصات فنی:

- طول ورق :به سفارش مشتری (بدون محدودیت در تولید)

- عرض ورق :

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 970 میلیمتر

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 760 میلیمتر

- تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر

ورق پوششی طرح ذوزنقه ( تیپ1)

مشخصات فنی:

- طول ورق :به سفارش مشتری (بدون محدودیت در تولید)

- عرض ورق :

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 1050 میلیمتر

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 800 میلیمتر

- تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/3 میلیمتر

ورق پوششی طرح سینوسی

مشخصات فنی:

- طول ورق :به سفارش مشتری (بدون محدودیت در تولید)

- عرض ورق :

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 960 میلیمتر

- تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر

ورق پوششی زیرپانلی

نمونه رنگها

نمونه رنگها